Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là gen của một doanh nghiệp, một loại khí chất được cấy vào xương, và nâng cao giá trị tập thể. Gen Kangheng là sự cống hiến tuyệt vọng bộc lộ trong xương, lòng dũng cảm không sợ hãi chảy trong máu, và sự hợp tác một lòng khắc sâu trong tâm hồn. Vì vậy, giá trị của chúng ta phải có tinh thần đoàn kết, đấu tranh và làm việc chăm chỉ.

-- Long Jisheng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Kangheng Environment