Công nghệ tạo ra giá trị, đổi mới thay đổi thế giới

Technology creates value, innovation changes the world

> Giải Nhì Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quốc gia

> Công nghệ ghi được chọn vào Triển lãm thành tựu quy mô lớn "Năm năm làm việc chăm chỉ" của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19

> Hơn 300 bằng sáng chế về sáng chế và mô hình tiện ích

Danh dự khoa học và công nghệ ĐỦ
Giới thiệu kỹ thuật lõi ĐỦ