An toàn và sức khỏe

Kangheng Environment rất coi trọng sự an toàn và sức khỏe của nhân viên. Trong quá trình xây dựng và vận hành dự án, chúng tôi cố gắng cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, đồng thời tích cực thực hiện các loại hình giáo dục và đào tạo về an toàn để ngăn ngừa các vấn đề trước khi chúng xảy ra. Giờ đây, từ trụ sở chính đến công ty dự án, khái niệm an toàn và sức khỏe đã thâm nhập vào công việc hàng ngày của nhân viên Kangheng Environment.
Chúng tôi đã làm:

  • Phát triển một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và có đượcOHSAS 18001(GB/T28001-2001) Chứng chỉ an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; thiết lập hệ thống quản lý rủi ro để xác định và quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong vận hành dự án.

  • Kết hợp điều tra hàng ngày và kiểm tra thường xuyên, xây dựng và liên tục cải tiến các kế hoạch khẩn cấp khác nhau, đồng thời thực hiện một số lượng lớn các bài tập để không ngừng nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp của nhân viên.
  • EHSỦy ban phát hành các cuộc họp giao ban hàng tháng và tổ chức các cuộc kiểm tra và đào tạo giáo dục an toàn thường xuyên để đảm bảo rằng nhận thức, kiến thức và phương pháp an toàn và sức khỏe đã ăn sâu vào lòng người dân.

  • Cung cấp vật tư bảo hộ lao động cho nhân viên để đảm bảo nhân viên làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh; mỗi nhân viên được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm một lần.


Trường hợp đặc biệt